Odbočování v provozu – Zákony ČR

(1) Při odbočování na křižovatce nebo na místo ležící mimo pozemní komunikaci musí řidič dávat znamení o změně směru jízdy; při odbočování nesmí ohrozit řidiče jedoucí za ním a musí dbát…

Předjíždění v silničním provozu – Zákony ČR

(1) Předjíždí se vlevo. Vpravo se předjíždí vozidlo, které mění směr jízdy vlevo a není-li již pochybnosti o dalším směru jeho jízdy. Při jízdě v připojovacím nebo odbočovacím pruhu se smí…

Jízda ve zvláštních případech – Zákony ČR

§ 13 (1) Podél nástupního nebo ochranného ostrůvku se jezdí vpravo; vlevo se smí jet jen tehdy, brání-li jízdě vpravo překážka nebo jestliže je to bezpečnější s ohledem na rozměry vozidla…

Povinnosti provozovatele vozidla – Zákony ČR

(1) Provozovatel vozidla nesmí a) přikázat ani dovolit, aby bylo v provozu na pozemních komunikacích užito vozidlo, které nesplňuje podmínky stanovené zvláštním právním předpisem, pokud nejde o přípojný podvozek (vozidlo) k záchrannému vozidlu…

Povinnosti přepravované osoby – Zákony ČR

(1) Přepravovaná osoba je povinna a) být za jízdy připoutána na sedadle bezpečnostním pásem, pokud jím je sedadlo povinně vybaveno podle zvláštního právního předpisu, b) užívat za jízdy na motocyklu nebo mopedu ochrannou…

Jízda vozidel s právem přednostní jízdy – Zákony ČR

§ 41 (1) Řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré nebo modré a červené barvy, případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení (dále…

Provoz v obytné, pěší a cyklistické zóně – Zákony ČR

§ 39 (1) Obytná zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou „Obytná zóna“ a konec je označen dopravní značkou „Konec obytné zóny“. (2) Pěší zóna je oblast, jejíž začátek…

Provoz na dálnici – Zákony ČR

§ 35 (1) Na dálnici je dovolen jen provoz motorových vozidel a jízdních souprav, jejichž nejvyšší dovolená rychlost není nižší než 80 km.h-1. V úseku dálnice procházejícím obcí je dovolen i provoz…